Ve zkušebním provozu pro vás otevíráme novou prodejnu ve Zlíně. Těšíme se na vás.

Prodloužená záruka

Na Bikemax.cz nabízíme prodloužené záruky na motory a rámy našich jízdních kol a elektrokol. Tyto záruky poskytují našim zákazníkům klid v případě, že by došlo k jakékoli výrobní závadě po uplynutí 2 let. Můžete si vybrat záruku na rám, případně na rám i motor u elektrokolo, což jsou klíčové komponenty, jejichž oprava by mohla být nákladná. S touto zárukou můžete být ujištěni, že pokud dojde k jakémukoli problému, budeme vám moci poskytnout řešení. Investujte do jistoty a bezpečí s prodlouženou zárukou od Bikemax.cz.

záruky - obecný článek

Prodloužená záruka motorů elektrokol

záruky - obecný článek

Středový motor - 4 roky

1 999,-
záruky - obecný článek

Nábojový motor - 4 roky

999,-

Prodloužená záruka rámů kol

záruky - obecný článek

Rám hliníkový bez odpružení

499,-
záruky - obecný článek

Rám karbonový bez odpružení "basic"

 2 999,-
záruky - obecný článek

Rám karbonový bez odpružení "premium"

4 999,-
záruky - obecný článek

Rám hliníkový odpružený

2 999,-
záruky - obecný článek

Rám karbonový odpružený

4 999,-
záruky - obecný článek
záruky - obecný článek

Prodloužená záruka rámů elektrokol

záruky - obecný článek

Rám hliníkový bez odpružení

1 499,-
záruky - obecný článek

Rám hliníkový odpružený

2 999,-
záruky - obecný článek

Rám karbonový odpružený

4 999,-

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služby

Prodloužená záruka BIKEMAX

(dále jen „Pravidla“)

 

 1. Definice pojmů

Cenou za Prodlouženou záruku

se rozumí jednorázová peněžní částka, kterou Kupující uhradil za Prodlouženou záruku poskytovanou Prodávajícím ve výši dle aktuálního ceníku Prodávajícího za tuto službu.

Certifikátem Prodloužené záruky

se rozumí písemné potvrzení o Prodloužené záruce vystavené Prodávajícím, ve kterém jsou specifikovány Kupující, Zboží, Rozsah prodloužené záruky a Doba trvání Prodloužené záruky. Bez označení osoby Kupujícího je Certifikát neplatný a nezakládá žádná práva a povinnosti dle těchto Pravidel.

V případě nákupu v Prodejně je Certifikát Kupujícímu předložen současně s dokladem o úhradě Kupní ceny. V případě nákupu na e-shopu Prodávajícího je Certifikát zaslán na e-mailovou adresu Kupujícího po uzavření Prodloužené záruky nebo přiložen do zásilky se Zbožím.

Dobou trvání Prodloužené záruky

se rozumí období, které začíná plynout dnem koupě Zboží a jehož délka je uvedena v Certifikátu nebo v dokladu o úhradě Ceny za Prodlouženou záruku. Doba prodloužené záruky se uvádí v letech.

Kupní cenou

se rozumí kupní cena Zboží (včetně DPH) bez volitelných doplňků, příslušenství a služeb, jejíž výše je uvedena v daňovém dokladu.

Kupujícím

se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která Zboží se sjednanou Prodlouženou zárukou používá k Soukromým použitím a která je jako Kupující označená v Certifikátu Prodloužené záruky.

Nabídkou služeb prodloužené záruky

se rozumí seznam aktuálních služeb Prodloužené záruky s uvedením jejich kódu, Rozsahu Prodloužené záruky, Doby trvání Prodloužené záruky a základní maloobchodní ceny v Kč vč. DPH.

Nekrytou poruchou

se rozumí výčet vad a poruch Zboží dle těchto Pravidel, jejichž vznik nezakládá práva Kupujícího z Prodloužené záruky.

Občanským zákoníkem

se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Prodávajícím

se rozumí společnost BIKEMAX s.r.o., se sídlem v Brně, Masarova 2407/7, PSČ 628 00, IČ: 294 605 49, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 207056.

Prodejnou

se rozumí každá z maloobchodních provozoven Prodávajícího nacházející se na území České republiky.

Prodlouženou zárukou

se rozumí dohoda o poskytnutí služby mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřená dle těchto Pravidel. Tato dohoda je uzavřena okamžikem zaplacení Ceny za Prodlouženou záruku Kupujícím.

Reklamací

se rozumí proces uplatnění práv Kupujícího ze služby Prodloužená záruka a vyřízení těchto nároků ze strany Prodávajícího.

Rozsahem Prodloužené záruky

se rozumí úplný výčet komponent Zboží obsažený v Certifikátu prodloužené záruky, jejichž Vady jsou kryty Prodlouženou zárukou.

Soukromým použitím

se rozumí takové použití nebo používání Zboží způsobem, který nepřetržitě splňuje všechny následující podmínky:

a)       věc je používaná a udržovaná výlučně způsobem určeným jejím výrobcem a v souladu s návodem k její instalaci, údržbě a použití,

b)      věc není používaná za účelem podnikání ani jiné výdělečné činnosti (zejména ne za účelem prodeje, pronájmu apod.),

c)       věc není předmětem zástavního práva, zadržovacího práva ani jiné formy zajištění ani není předmětem nájmu,

d)      věc není předmětem soudních, exekučních anebo obdobných řízení.

Stranami

se rozumí Prodávající a Kupující.

Vadou

se rozumí taková částečná nebo úplná ztráta funkčních vlastností komponent Zboží obsažených v Rozsahu Prodloužené záruky:

a)       která se vyskytne během Doby trvání Prodloužené záruky a zároveň,

b)      kterou Kupující oznámí Prodávajícímu během Doby trvání Prodloužené záruky a zároveň,

c)       která není Nekrytou poruchou.

Zbožím

se rozumí výrobek, jízdní kolo bez přídavného motoru nebo elektrokolo, který byl Kupujícím zakoupen od Prodávajícího, byla k němu zakoupena služba Prodloužené záruky a které je v Certifikátu označeno jako Zboží.

 

Jestliže z textu nevyplývá něco jiného, výrazy použité v těchto Pravidlech v jednotném čísle v sobě zahrnují i množné číslo a naopak.

Jestliže v těchto Pravidlech není výslovně uvedeno jinak, všechny odkazy na části nebo body jsou odkazy na části nebo body těchto Pravidel, a odkaz na kterýkoliv bod zahrnuje celý uvedený bod včetně všech jeho podbodů.

 

 1. Úvodní ustanovení
 2. Kupující koupil od Prodávajícího za Kupní cenu Zboží, které se skládá z jednotlivých komponent. Prodloužená záruka se vztahuje na jednotlivé komponenty Zboží, které jsou vyjmenovány
  v Rozsahu záruky.
 3. Kupující potvrzuje, že Zboží u Prodávajícího zakoupil pro Soukromé použití a zavazuje se, že do uplynutí Doby trvání Prodloužené záruky ho bude užívat výlučně pro Soukromé použití.
 4. Kupující projevil zájem o sjednání Služby Prodloužené záruky k vybraným komponentám Zboží za podmínek stanovených těmito Pravidly. Po zaplacení Ceny za Prodlouženou záruku se Prodávající v souladu s těmito Pravidly zavazuje poskytnout Kupujícímu služby související
  s odborným posouzením a odstraněním Vad komponent Zboží, které se vyskytnou kdykoliv od okamžiku koupě Zboží a po Dobu trvání Prodloužené záruky, a které budou Prodávajícímu oznámeny během Doby trvání Prodloužené záruky a zároveň nejsou Nekrytými poruchami.
 5. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu za poskytnutí Prodloužené záruky Cenu za Prodlouženou záruku, a to v souladu s aktuálním ceníkem a platebními podmínkami Prodávajícího, které jsou pro případ nákupu na e-shopu Prodávajícího zveřejněny na internetové stránce Prodávajícího (www.bikemax.cz).
 6. Smluvní vztah vzniklý na základě Prodloužené záruky se nijak nedotýká práv Kupujícího
  z odpovědnosti za vady, která mu dává Občanský zákoník.

 

III. Nabídka služeb Prodlužená záruka

 1. Prodloužená záruka je poskytována u zakoupeného Zboží pouze na jeho části, které jsou výslovně vyjmenovány, tj. nevztahuje se na celé Zboží.
 2. Prodávající nabízí různé služby Prodloužené záruky. Nabídku služeb Prodloužené záruky s uvedením kódu Prodloužené záruky, Rozsahu Prodloužené záruky, Doby trvání Prodloužené záruky a základní maloobchodní ceny v Kč s DPH zpřístupní Prodávající ve všech Prodejnách a na stránkách www.bikemax.cz. Prodávající na stránkách www.bikemax.cz zpřístupní v elektronické podobě archiv všech v minulosti platných Nabídek služeb Prodloužené záruky.
 3. Službu prodloužené záruky je možné sjednat současně s koupí Zboží nebo dodatečně nejpozději ve lhůtě do 14 dní od koupě Zboží.

 

 1. Uplatnění práv z Prodloužené záruky
 2. Podmínky uplatnění práv ze zakoupené služby Prodloužená záruka nejsou shodné s podmínkami práv z vadného plnění dle Občanského zákoníku, ale řídí se těmito Pravidly, které jsou k nahlédnutí na každé Prodejně Prodávajícího a na stránce www.bikemax.cz.
 3. Pokud se kdykoliv během Doby trvání Prodloužené záruky vyskytne Vada komponentu Zboží, na nějž byla sjednána Prodloužená záruka, uplatní Kupující u Prodávajícího Reklamaci dle těchto Pravidel.
 4. Reklamaci lze uplatnit v kterékoliv Prodejně Prodávajícího. Po přijetí Reklamace předá Prodávající Kupujícímu Protokol o uplatnění Prodloužené záruky obsahující:
 • Identifikaci Kupujícího
 • Označení Zboží (zejména výrobce, model, modelový rok, velikost rámu, výrobní číslo)
 • Datum zakoupení Zboží
 • Rozsah Prodloužené záruky
 • Datum uplatnění Reklamace
 • Stav výrobku a předaného příslušenství
 • Předané doklady
 • Popis Vady uvedený Kupujícím
 • Podpis Kupujícího i Prodávajícího
 1. Reklamované Zboží lze doručit i přepravní službou na Prodejnu BIKEMAX Brno, Masarova 2407/7, 628 00 Brno. O doručení přepravní službou je Kupující povinen Prodávajícího předem informovat e-mailem na adresu info@bikemax.cz a sdělit mu údaje nutné pro vyřízení Reklamace:
 • Identifikace kupujícího
 • Kopie Certifikátu prodloužené záruky a daňového dokladu s kupní cenou zboží
 • Popis vady uvedený Kupujícím
 1. V případě doručení Zboží k Reklamaci přepravní službou se za datum uplatnění Reklamace považuje datum doručení Zboží na Prodejnu.
 2. Prodávající bez zbytečného odkladu po uplatnění Reklamace Kupujícím posoudí, zda se jedná o Vadu Zboží zakládající plnění z Prodloužené záruky a při splnění všech níže uvedených podmínek Reklamaci vyřídí:
 3. Reklamace byla uplatněna Kupujícím během Doby trvání Prodloužené záruky způsobem dle článku IV.3. nebo IV.4 těchto Pravidel a současně
 4. jedná se o ztrátu funkčnosti komponentu Zboží obsaženém v Rozsahu Prodloužené záruky a současně
 5. jedná se o Soukromé použití Zboží a současně
 6. nejedná se o Nekrytou poruchu Zboží dle článku IV.7. těchto Pravidel.
 7. Prodávající neodpovídá za Nekryté poruchy Zboží způsobené zejména:
 8. Použitím Zboží v rozporu s návodem k obsluze a v rozporu s charakterem Zboží,
 9. jakýmkoli nestandardním zásahem do Zboží,
 10. nevhodnými provozními nebo skladovacími podmínkami,
 11. běžným opotřebením Zboží v důsledku jeho užívání,
 12. úmyslným nebo nedbalostním poškozením Zboží Kupujícím nebo třetí osobou,
 13. vlivem neodvratné události (např. živelné pohromy, zásahem blesku, ohněm),
 14. mechanickým poškozením (např. pádem),
 15. připojením elektrokola na jiné než předepsané napájecí napětí,
 16. v případě modifikace nebo odstranění omezovače rychlosti elektrokola jinou osobou než Prodávajícím,
 17. neodborným uvedením do provozu,
 18. spojením nebo použitím Zboží s nestandardním příslušenstvím.
 19. Prodávající vyřídí Reklamaci odborným posouzením a odstraněním Vady Zboží vykonáním:
 20. Opravy Zboží,
 21. Výměny za nový komponent/komponenty Zboží ve stejné nebo vyšší kvalitě ve stejné velikosti. Při zachování kvality komponentu může jít o výrobek v jiném barevném nebo designovém provedení i výrobek jiné tovární značky. Tolerance velikosti je +- 1 palec (2,54 cm). Prodávající může dle svého uvážení poskytnout i nové Zboží s výhradou analogicky dle druhé a třetí věty tohoto odstavce.
 22. Jestliže je Vada Zboží neopravitelná, vyplatí prodávající Kupujícímu zůstatkovou cenu Zboží. Zůstatkovou cenou se rozumí (aktuální) hodnota Zboží, určená k datu uplatnění Reklamace Kupujícím, rovnající se Kupní ceně snížené o 0,75 % (slovy tři čtvrtě procentního bodu) z Kupní ceny za každý započatý měsíc od zakoupení Zboží Kupujícím u Prodávajícího do okamžiku uplatnění Reklamace. Zůstatková cena je vyplacena ve formě kreditu na nákup nového zboží u Prodávajícího ve výši zůstatkové ceny. Kredit je Kupující povinen vyčerpat do 6 měsíců od jeho poskytnutí, jinak bez náhrady propadá.
 23. Lhůta pro vyřízení Reklamace v rámci Prodloužené záruky je maximálně 60 dnů. Pokud nedojde do této doby k vyřízení Reklamace, považuje se Zboží za neopravitelné a Prodávající bude postupovat dle článku IV.9. těchto Pravidel.
 24. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu součinnost, která je potřebná nebo vhodná k řádnému a včasnému plnění povinností Prodávajícího vyplývajících z těchto Pravidel. V případě, že Kupující součinnost podle předešlé věty neposkytne nebo se zpozdí se splněním jiné své povinnosti ve smyslu těchto Pravidel, nebude Prodávající v prodlení s plněním svých závazků ve smyslu těchto Pravidel, a to o takovou dobu, o kterou byl Kupující v prodlení se splněním své povinnosti.
 25. V případě, že funkční porucha Zboží oznámená Kupujícím není Vadou, ale je Nekrytou poruchou, je na rozhodnutí Kupujícího, zda opravu takové Nekryté poruchy (která není krytá Prodlouženou zárukou) svěří třetí osobě, nebo o takovou opravu požádá Prodávajícího. Jestliže se Prodávající a Kupující dohodnou na opravě Nekryté poruchy, uhradí cenu za opravu Nekryté poruchy Kupující Prodávajícímu.

 

 1. Ochrana osobních údajů
 2. Okamžikem zaplacení Ceny za Prodlouženou záruku Kupujícím vzniká smluvní vztah poskytování služeb mezi Prodávajícím a Kupujícím. Po dobu existence a za účelem plnění tohoto smluvního vztahu zpracovává Prodávající jako správce osobních údajů Osobní údaje (dále jen „údaje“) účastníka ve svých systémech, a to v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa.
 3. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu jen správné a úplné údaje.
 4. Prodávající může Kupujícímu zasílat informativní zprávy týkající se fungování Prodloužené záruky.
 5. Vystavením Certifikátu prodloužené záruky potvrzuje Kupující správnost a úplnost uvedených údajů a vyjadřuje též svůj souhlas s těmito Pravidly.
 6. Protože existuje smluvní vztah mezi subjektem údajů (Kupujícím) a správcem (Prodávajícím), je oprávněným zájmem Prodávajícího zasílat Kupujícím obchodní sdělení (přímý marketing).
 7. Nesouhlasí-li Kupující se zasíláním obchodních sdělení, může zaslat požadavek na odhlášení z odběrů emailem na adresu info@bikemax.cz, nebo se odhlásit ze zasílání obchodních sdělení pomocí odkazu uvedeném v doručeném obchodním sdělení.
 8. Prodávající bude osobní údaje Kupujícího zpracovávat také za účelem plnění právních povinností: plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu. Prodávající je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje Kupujícího, údaje o zboží a údaje z komunikace s Kupujícím po dobu 4 let ode dne uplynutí Doby trvání prodloužené záruky.
 9. Osobní údaje Kupujícího mohou být předány třetím osobám, a to za následujícími účely: dopravy Zboží a řešení reklamací.
 10. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, má právo na jejich opravu, na výmaz poskytnutých osobních údajů, na omezení zpracování osobních údajů; má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále má Účastník právo na přenos osobních údajů na jiného správce a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
 11. Kupující může svá práva dle předchozího odstavce uplatnit prostřednictvím odkazu uvedeného v patičce e-mailu zaslaného ze strany Prodávajícího nebo žádostí na adrese info@bikemax.cz.

 

 1. Společná a závěrečná ustanovení
 2. Prodávající poskytne vhodným způsobem Kupujícímu tyto Pravidla před uzavřením dohody o poskytnutí služby Prodloužené záruky v případě nákupu Zboží v Prodejně i v případě nákupu na e-shopu Prodávajícího. V elektronické formě jsou aktuální znění Pravidel, neplatných verzí Pravidel, jako i všechny potřebné informace uvedené v těchto Pravidlech dostupné na internetové stránce Prodávajícího www.bikemax.cz/prodlouzena-zaruka. Kupující může v případě nákupu v Prodejně rovněž požádat Prodávajícího o zaslání elektronického znění Pravidel na e-mail Kupujícího uvedený v Certifikátu.
 3. Kupující potvrzuje, že před uzavřením dohody o poskytnutí služby Prodloužené záruky mu Prodávající jasným a srozumitelným způsobem poskytl Informace o službách.
 4. Žádná ze Stran není oprávněna bez souhlasu druhé Strany dohodu o poskytnutí služby Prodloužené záruky ani žádnou její část vypovědět ani od dohody o poskytnutí služby Prodloužené záruky ani od žádné její části odstoupit, pokud zákon nebo tyto Pravidla nestanoví jinak.
 5. Dohoda o poskytnutí služby Prodloužené záruky a tyto Pravidla, stejně jako práva a povinnosti Stran z nich vyplývající nebo s nimi související, se řídí českým právním řádem.
 6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z dohody o poskytnutí služeb Prodloužené záruky je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
  IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.
 7. Tato Pravidla nabývají účinnosti dne 19. 04. 2023. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Pravidel. Aktuální znění Pravidel bude vždy k nahlédnutí na Prodejnách nebo na webu www.bikemax.cz/prodlouzena-zaruka.

 

V Brně dne 26. 04. 2023

 

 

 

Nabídka služeb Prodloužená záruka BIKEMAX

ze dne 26. 4. 2023

 

Tato nabídka služeb se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování služby Prodloužená záruka BIKEMAX ze dne 26. 4. 2023.

 

Kód

ZARUKA01

Název

4 roky prodloužená záruka na středový motor

Rozsah Prodloužené záruky

středový motor elektrokola

Doba trvání Prodloužené záruky

4 roky

Další informace

Služba kryje i náklady na servisní práce spojené s výměnou motoru. Součástí motoru nejsou displeje, ovladače, řídící jednotka, pokud není nedílnou součástí motoru) ani kabeláž.

Maloobchodní cena (vč. DPH)

1.999 Kč

 

Kód

ZARUKA02

Název

4 roky prodloužená záruka na nábojový motor

Rozsah Prodloužené záruky

motor elektrokola umístěný v předním/zadním náboji

Doba trvání Prodloužené záruky

4 roky

Další informace

Služba kryje i náklady na servisní práce spojené s výměnou motoru. Součástí motoru nejsou displeje, ovladače, řídící jednotka, pokud není nedílnou součástí motoru) ani kabeláž.

Maloobchodní cena (vč. DPH)

999 Kč

 

Kód

ZARUKA03

Název

5 let záruka na hliníkový neodpružený rám elektrokola

Rozsah Prodloužené záruky

rám elektrokola bez zadního odpružení, materiál hliník

Doba trvání Prodloužené záruky

5 let

Další informace

Služba kryje i náklady na servisní práce související s výměnou rámu vč. odstrojení komponentů z vadného rámu a jejich montáž na nový rám, vč. případné nutné výměny komponentů za kompatibilní s novým rámem (např. bowdeny, lanka, hadice a adaptéry hydraulických brzd, kabeláž, sedlovka, hlavové a středové složení s odpovídajícím rozměrem).

Maloobchodní cena (vč. DPH)

1.499 Kč

 

Kód

ZARUKA04

Název

5 let záruka na hliníkový neodpružený rám kola bez motoru

Rozsah Prodloužené záruky

rám jízdního kola bez zadního odpružení, materiál hliník

Doba trvání Prodloužené záruky

5 let

Další informace

Služba kryje i náklady na servisní práce související s výměnou rámu vč. odstrojení komponentů z vadného rámu a jejich montáž na nový rám, vč. případné nutné výměny komponentů za kompatibilní s novým rámem (např. bowdeny, lanka, hadice a adaptéry hydraulických brzd, kabeláž, sedlovka, hlavové a středové složení s odpovídajícím rozměrem).

Maloobchodní cena (vč. DPH)

499 Kč

 

 

Kód

ZARUKA05

Název

5 let záruka na karbonový odpružený rám kola bez motoru

Rozsah Prodloužené záruky

rám jízdního kola se zadní kyvnou stavbou, materiál karbon 

Doba trvání Prodloužené záruky

5 let

Další informace

Služba kryje i náklady na servisní práce související s výměnou rámu vč. odstrojení komponentů z vadného rámu a jejich montáž na nový rám, vč. případné nutné výměny komponentů za kompatibilní s novým rámem (např. bowdeny, lanka, hadice a adaptéry hydraulických brzd, kabeláž, sedlovka, hlavové a středové složení s odpovídajícím rozměrem).

Maloobchodní cena (vč. DPH)

4.999 Kč

 

Kód

ZARUKA06

Název

5 let záruka na hliníkový odpružený rám kola bez motoru

Rozsah Prodloužené záruky

rám jízdního kola se zadní kyvnou stavbou, materiál hliník 

Doba trvání Prodloužené záruky

5 let

Další informace

Služba kryje i náklady na servisní práce související s výměnou rámu vč. odstrojení komponentů z vadného rámu a jejich montáž na nový rám, vč. případné nutné výměny komponentů za kompatibilní s novým rámem (např. bowdeny, lanka, hadice a adaptéry hydraulických brzd, kabeláž, sedlovka, hlavové a středové složení s odpovídajícím rozměrem).

Maloobchodní cena (vč. DPH)

2.999 Kč

 

Kód

ZARUKA07

Název

5 let záruka na karbonový neodpružený rám kola bez motoru

Rozsah Prodloužené záruky

rám jízdního kola bez zadního odpružení, materiál karbon
Doporučená maloobchodní cena do 99 999Kč

Doba trvání Prodloužené záruky

5 let

Další informace

Služba kryje i náklady na servisní práce související s výměnou rámu vč. odstrojení komponentů z vadného rámu a jejich montáž na nový rám, vč. případné nutné výměny komponentů za kompatibilní s novým rámem (např. bowdeny, lanka, hadice a adaptéry hydraulických brzd, kabeláž, sedlovka, hlavové a středové složení s odpovídajícím rozměrem).

Maloobchodní cena (vč. DPH)

2.999 Kč

 

Kód

ZARUKA08

Název

5 let záruka na karbonový neodpružený rám kola bez motoru "premium"

Rozsah Prodloužené záruky

rám jízdního kola bez zadního odpružení, materiál karbon
Doporučená maloobchodní cena nad 100 000Kč

Doba trvání Prodloužené záruky

5 let

Další informace

Služba kryje i náklady na servisní práce související s výměnou rámu vč. odstrojení komponentů z vadného rámu a jejich montáž na nový rám, vč. případné nutné výměny komponentů za kompatibilní s novým rámem (např. bowdeny, lanka, hadice a adaptéry hydraulických brzd, kabeláž, sedlovka, hlavové a středové složení s odpovídajícím rozměrem).

Maloobchodní cena (vč. DPH)

4.999 Kč

 

Kód

ZARUKA09

Název

5 let záruka na hliníkový odpružený rám elektrokola

Rozsah Prodloužené záruky

rám elektrokola s zadní kyvnou stavbou, materiál hliník

Doba trvání Prodloužené záruky

5 let

Další informace

Služba kryje i náklady na servisní práce související s výměnou rámu vč. odstrojení komponentů z vadného rámu a jejich montáž na nový rám, vč. případné nutné výměny komponentů za kompatibilní s novým rámem (např. bowdeny, lanka, hadice a adaptéry hydraulických brzd, kabeláž, sedlovka, hlavové a středové složení s odpovídajícím rozměrem).

Maloobchodní cena (vč. DPH)

2.999 Kč

 

Kód

ZARUKA10

Název

5 let záruka na karbonový odpružený rám elektrokola

Rozsah Prodloužené záruky

rám elektrokola s zadní kyvnou stavbou, materiál karbon

Doba trvání Prodloužené záruky

5 let

Další informace

Služba kryje i náklady na servisní práce související s výměnou rámu vč. odstrojení komponentů z vadného rámu a jejich montáž na nový rám, vč. případné nutné výměny komponentů za kompatibilní s novým rámem (např. bowdeny, lanka, hadice a adaptéry hydraulických brzd, kabeláž, sedlovka, hlavové a středové složení s odpovídajícím rozměrem).

Maloobchodní cena (vč. DPH)

4.999 Kč

                                                                                                                

BIKEMAX s.r.o.